Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisany(-a), ……….…………………….........................................., legitymujący(-a) się dowodem osobistym …………………… wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………..……….…………………………………. wyłącznie dla celów organizacji Konkursu rysunkowo-plastycznego „LAS oczyma dziecka” oraz wydania przyznanej nagrody, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).


…..…………………………………………..………..
data / podpis