REGULAMIN KONKURSU RYSUNKOWO-PLASTYCZNEGO

KONKURS „LAS oczyma dziecka” (zwany dalej Konkursem) jest organizowany przez Polskie Radio S.A. z siedzibą przy Al. Niepodległości 77/85 w Warszawie (zwanym dalej „Organizatorem”).

§ 1
Postanowienia ogólne
1.    Konkurs będzie trwał od 25 października do 12 grudnia 2010 r.
2.    Konkurs przeznaczony jest dla dzieci urodzonych po 1 stycznia 1999 roku, za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych. Uczestnikiem musi być osoba zamieszkała na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3.       Uczestnikiem konkursu jest osoba spełniająca warunki określone w pkt 2 powyżej, która wyśle pracę rysunkową lub plastyczną – wraz z podpisaną przez opiekuna prawnego zgodą na umieszczenie zdjęcia tej pracy na stronie internetowej projektu „Leśna Akademia Sukcesu” (zwanego dalej LAS) – na adres: Portal polskieradio.pl, Polskie Radio S.A., Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
4.    Uczestnik konkursu zobowiązany jest w szczególności do podania swojego imienia, nazwiska i adresu oraz numeru telefonu, pod którym będzie dostępny w chwili rozstrzygnięcia konkursu.
5.    Regulamin Konkursu znajduje w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.las.polskieradio.pl
6.    W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Sponsora Konkursu, członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnocie domowej.
7.    Dane osobowe przekazane do Organizatora przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 2
Zasady i przebieg konkursu
1.    Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać na wskazany w § 1 pkt 3 adres pracę rysunkową lub plastyczną formatu A4 wykonaną dowolną techniką (rysunek, malarstwo, kolaż, itp.), która będzie przedstawiać wymyśloną przez dziecko sytuację z udziałem jednego lub kilku wybranych bohaterów LAS-u albo scenę z jednego z filmów animowanych dostępnych na stronie internetowej las.polskieradio.pl 
2.    Praca o której mowa w pkt 1. ma być wykonana przez dziecko własnoręcznie.
3.    Wysłanie pracy z dołączoną do niej podpisaną zgodą opiekuna prawnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem się Uczestnika do Konkursu oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
4.    W konkursie nie są brane pod uwagę prace nadesłane po terminie o którym mowa w § 1 pkt 1, a o zakwalifikowaniu jej decyduje data stempla pocztowego.
5.    Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, przesyłając więcej niż jedną pracę.
6.    Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 31 grudnia 2010 r. na stronie internetowej las.polskieradio.pl 
7.    Wybrane prace uczestników będą opublikowane na stronie internetowej las.polskieradio.pl

§ 3
Nagrody
1.    Po zakończeniu konkursu przyznana zostanie nagroda główna w postaci zestawu kul do gry parkowej wraz z maskotką i pendrive’em (4 GB). Przyznane zostaną także trzy wyróżnienia w postaci gry domino oraz kubeczka.
2.    O przyznaniu nagrody i wyróżnień decyduje 3-osobowa Komisja powołana przez Organizatora. 
3.    Nagrody nie podlegają zamianie na inny ekwiwalent i nie przechodzą na własność Polskiego Radia.
4.    Nagroda i wyróżnienia zostaną przesłane uczestnikom Konkursu na adres przekazany Organizatorowi wraz z nadesłaną pracą konkursową.
5.    Nagrody rzeczowe o których mowa w pkt 1 zostaną dostarczone przez Organizatora po uzgodnieniu szczegółów przez obie strony na adresy wskazane przez laureatów Konkursu w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.

§ 4
Przetwarzanie danych
1.    Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych wyłącznie dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanej nagrody.
2.    Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3.    Laureaci konkursu zobowiązani są do podania następujących danych osobowych, niezbędnych do identyfikacji zwycięzcy i realizacji nagrody:
a)    imię i nazwisko
b)    adres zamieszkania
c)    numer telefonu

§ 5
Reklamacje
1.    Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres: Portal polskieradio.pl, Polskie Radio S.A., Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa - z dopiskiem „konkurs rysunkowo – plastyczny”.
2.    Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Komisji Reklamacyjnej po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3.    Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestników co do których istnieje podejrzenie działania niezgodnego z niniejszym Regulaminem (w tym działalności sprzecznej z niniejszym Regulaminem).
5.    Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i jakiekolwiek odwołanie od tej decyzji nie przysługuje.

§ 6
Postanowienia końcowe
1.    Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu bez podania przyczyny.
2.    W wypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 1 Organizator konkursu opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu przesłanych prac, które mogą mieć wpływ na niezakwalifikowanie ich do Konkursu.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie osób trzecich.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki udziału w konkursie osób nieuprawnionych.
6.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
Nagroda nr 5Nagroda nr 4Nagroda nr 3Nagroda nr 2Nagroda nr 1