Jak być innowacyjnym?

Tuesday, 14 December 2010

Wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, że trzeba być innowacyjnym. Nie każdy z nich jednak wie, jak innowacje wdrażać i stosować, by zdobyć, podtrzymać i stale umacniać swoją pozycję rynkową.

WARTO WIEDZIEĆ
Model biznesowy to zestaw określonych założeń odnoszących się do całej branży, sposobu prowadzenia samej działalności, sposobów osiągania zysków oraz pozyskiwania klientów.

Wiele firm, zwłaszcza w dobie kryzysu światowego w 2008 r., przekonało się o tym, jak ważne dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest sprawne i mądre nim zarządzanie. W dobie gospodarki rynkowej przyjęło się, że organizacje nastawione na zysk działają według określonego modelu biznesowego. Każdy właściciel firmy może samodzielnie kształtować swój styl zarządzania. Styl musi jednak uwzględniać aspekt innowacyjności i optymalną strategię zarządzania w danej organizacji.


Prawdziwe życie innowacji

Innowacja niekoniecznie musi być efektem pracy własnego zespołu badawczego, równie dobrze może powstać na zewnątrz i zostać przez daną organizację kupiona. Udana innowacja w przypadku organizacji, to jednak nie tylko sam przebłysk geniuszu, czy twórczy pomysł, ale takie jego wykorzystanie, które przełoży się na konkretny zysk. W teorii, aby innowacja zakończyła się powodzeniem, powinna być wynikiem określonego procesu.

Matką innowacji jest potrzeba, ale inicjatorem człowiek. Inicjatywy płynące od pracowników organizacji różnego szczebla danej firmy, powinny być rejestrowane i doceniane. Każdy pomysł  – jeśli ktoś uzna, że warto nad nim pracować – musi przejść fazę testów. Najczęściej buduje się prototypy albo przynajmniej tworzy projekty, które można w tej fazie zanalizować i ocenić. Kolejny etap to ocena, która przesądzi o tym, czy innowacja zostanie wdrożona. Projekt ocenia się i merytorycznie i biznesowo (czy jest poprawny i czy przyniesie zysk). Właściwa realizacja innowacji polega na wytworzeniu produktu, procesu, zmiany i wprowadzeniu jej do stosowania. Cały proces zamyka pomiar efektywności wdrożenia. Odpowiada się wtedy na pytanie, czy cały proces przebiegł pomyślnie, czy przyniósł zamierzone efekty, wreszcie, czy rozwiązał dany problem i okazał się opłacalny.


Skutecznie zarządzaj innowacją

Opisany powyżej proces również wymaga dobrego zarządzania. W tym procesie najistotniejsza jest świadomość, że wdrażanie innowacji ma służyć przede wszystkim osiągnięciu rynkowego sukcesu przez firmę. Dzisiaj na wielu uczelniach ekonomicznych na wydziałach zarządzania, odnajdziemy specjalizacje poświęcone właśnie procesowi zarządzania innowacjami i zarządzania przez innowację, co jest dowodem jej rangi w gospodarce.

ZARZĄDZANIE
Jest to zestaw działań w postaci planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania, które skierowane są na ludzkie, finansowe, informacyjne i rzeczowe zasoby organizacji i wykorzystywane do osiągnięcia celów organizacji.

Tajemnica zarządzania przez innowację sprowadza się właściwie do coraz lepszego i pełniejszego wykorzystania wszystkich zasobów firmy, które mogą stanowić źródło innowacji. W takim podejściu ważna jest ciągła gotowość do zmian i podejmowania nowych wyzwań. Bierne firmy i ich pracownicy, którzy nie reagują na zmiany i nadarzające się okazje rynkowe, nie mogą liczyć na powodzenie i sukces.

Kiedy menadżerowie danej organizacji decydują się na zarządzanie innowacją, to tak jakby wpisali na stałe w swój kalendarz strategię, mechanizmy i procedury służące tworzeniu oraz rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań. W ramach takiej strategii zarządzający firmą opracowują np. nowe metody mobilizacji i motywacji załogi, alokacji zasobów czy realizacji procedur, które w tej organizacji występują. Można powiedzieć, że wszystkie te działania zmierzają do wytworzenia klimatu sprzyjającego innowacyjności i budowaniu jej kultury w organizacji. 


Co ma wspólnego innowacja z psychologią?

Zanim na przełomie XIX i XX w. Gustav Adolf Neuber zaczął stosować aseptykę w chirurgii, czyli po prostu zaczął dezynfekować ręce, narzędzia, pomieszczenie, materiały opatrunkowe oraz ranę operowanego pacjenta, operacje przeprowadzano w brudnych, często skażonych zarazkami salach. Efektem tego była wysoka śmiertelność pacjentów na skutek zakażeń. Nie wiązano jednak ze sobą tych dwóch faktów i Neuber oraz jego zwolennicy byli wręcz pośmiewiskiem swoich kolegów. Ówczesne środowisko lekarskie nie rozumiało skali takiej innowacji w medycynie. Na szczęście dla wszystkich pacjentów z czasem zrozumiano i doceniono znaczenie aseptyki.

Podobnie rzecz się ma w przedsiębiorstwach. Innowacyjne myślenie musi trafić w firmie na podatny grunt, specjaliści nazywają to psychologicznym przygotowaniem innowacji. Dlaczego kadra może obawiać się innowacji? Obawiają się obniżenia zarobków, zwiększenia intensywności pracy, utraty swojej pozycji w strukturze firmy czy wręcz pogorszenia warunków pracy. Zarządzanie przez innowację musi starać się te obawy rozwiać i stwarzać taką atmosferę, która motywuje pracowników do samodzielności, kreatywności i otwartości na zmiany. To zadanie niełatwe, ale wykonalne dla kadry kierowniczej danej organizacji.


BURZA MÓZGÓW
To wywodząca się z psychologii społecznej metoda dyskusji. Aktywizuje i angażuje uczestników do zgłaszania swoich pomysłów i swobodnej wymiany poglądów. Pomysłów i hipotez się nie krytykuje, ale zbiera i zapisuje, a następnie poddaje analizie i wybiera najlepsze.

Dyrekcja nastawiona na innowacje:
- zdaje sobie sprawę, że sukces rynkowy zależy od nowatorskiego podejścia;
- przeciwstawia się utartym od lat schematom działania i wspiera pomysły pracowników;
- docenia racjonalizatorskie podejście i udziela najbardziej kreatywnym swojego wsparcia, przy tym sama również wychodzi z pomysłami i propozycjami;
- stawia na rozwój osobisty personelu, inwestując w szkolenia i systemy podnoszenia kwalifikacji oraz kreatywne formy pracy (burza mózgów);
- jest otwarta na wydarzenia na zewnątrz firmy i odnosi się do nich w sposób twórczy.


Monika Kaszuba

Schowaj
 
 
 
Komentarze: (0)