Urząd Pracy pomoże

Saturday, 8 May 2010

Możliwości wyjścia z bezrobocia jest kilka. Oczywiście pierwszym kołem ratunkowym są Urzędy Pracy i oferowane przez nie formy aktywizacji zawodowej.

Jeśli szukasz pracy i nie możesz jej znaleźć, udaj się do Powiatowego Urzędu Pracy. Oto co oferuje PUP:

 • szkolenia, na które może zostać skierowana osoba bezrobotna. Szkolenie daje możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych (w przypadku braku kwalifikacji) lub zmiany / uzupełnienia kwalifikacji (jeśli z naszymi dotychczasowymi kwalifikacjami nie możemy znaleźć zatrudnienia).

  PAMIĘTAJ
  Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie pracy.

  Istnieje też możliwość ubiegania się o skierowanie na szkolenie, które wybrał sam bezrobotny. Skierowanie przysługuje nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. Bezrobotny musi wskazać celowość odbycia przez niego danego szkolenia. Koszty szkolenia, które zwróci nam Urząd Pracy nie mogą przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. Bezrobotnemu skierowanemu na szkolenie przysługuje stypendium w wysokości 100% podstawowej kwoty zasiłku (od 2010 r. - 120%), czyli  575 zł. Jeśli liczba godzin szkolenia jest mniejsza niż 150 miesięcznie, wypłacane jest proporcjonalnie mniejsze stypendium.

 • pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia - osoba bezrobotna może uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia, dzięki któremu będzie miała możliwość podjęcia lub utrzymania zatrudnienia. Kwota pożyczki nie może przekroczyć wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia.

 • dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych - PUP może sfinansować bezrobotnemu 100% kosztów studiów podyplomowych, jednak w kwocie nie większej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Bezrobotnemu przysługuje za okres studiów stypendium w wysokości 20% zasiłku, czyli 115 zł.

  WAŻNE
  Pracodawca też może korzystać z poradnictwa, które polega wtedy na pomocy w doborze odpowiednich pracowników.
 • poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie porad indywidualnych i grupowych. Z poradnictwa mogą korzystać zarówno bezrobotni jak i osoby poszukujące pracy. Polega ono na pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. W ramach poradnictwa osoba korzystająca z pomocy może np. zostać skierowana na specjalistyczne badania umożliwiające wydanie opinii o przydatności do określonego zawodu czy stanowiska. Koszty badań pokrywa Urząd Pracy.

 • pośrednictwo pracy -  prowadzone jest nieodpłatnie, przez Urzędy Pracy, agencje zatrudnienia oraz Ochotnicze Hufce Pracy. Placówki te zbierają i udostępniają oferty od pracodawców, inicjują kontakty pracodawców z bezrobotnymi i poszukującymi pracy. Prowadzenie pośrednictwa obejmuje też informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i o ich obowiązkach.

 • indywidualny plan działania jest przygotowywany dla bezrobotnego lub poszukującego pracy przy jego udziale. Celem planu ma być doprowadzenie do podjęcia odpowiedniej pracy. Przygotowanie indywidualnego planu jest obowiązkowe w przypadku osoby bezrobotnej, która pozostaje w rejestrze bezrobotnych nieprzerwanie przez 6 miesięcy. W planie są podane m.in. konkretne działania podejmowane przez Urząd Pracy wobec bezrobotnego, terminy kontaktów z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym lub innym pracownikiem Urzędu Pracy oraz termin i warunki zakończenia realizacji planu.

 • dodatek aktywizacyjny otrzymuje uprawniony do zasiłku bezrobotny w sytuacji:
  1) jeśli na podstawie skierowania urzędu podejmuje zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, a jego wynagrodzenie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym wypadku dodatek powinien uzupełnić wynagrodzenie do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dodatek nie może jednak przekroczyć 50% zasiłku dla bezrobotnych, czyli kwoty 287,50 zł. Dodatek przysługuje przez okres, w jakim wypłacany byłby zasiłek.
  2) gdy podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy. Wysokość dodatku w tej sytuacji wynosi również 50% zasiłku (287,50 zł), ale przysługuje tylko przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby zasiłek.

  Warto wiedzieć
  Pracodawca występujący do PUP o zorganizowanie u niego stażu może we wniosku wskazać imiennie osobę bezrobotną, którą chce przyjąć.
 • staż - urząd pracy może skierować bezrobotnego na staż u pracodawcy. Celem stażu jest nabycie umiejętności praktycznych. Staż może trwać do 6 miesięcy. Bezrobotni do 25 roku życia oraz bezrobotni absolwenci szkół wyższych, do ukończenia 27 lat, w ciągu roku od ukończenia szkoły, mogą zostać skierowani na dłuższy staż (do 12 miesięcy). Podczas stażu nie zostaje nawiązany stosunek pracy, a formą wynagrodzenia jest stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych od 2010 r.

  Jeśli znajdziemy interesujące nas miejsce pracy, a pracodawca nie ma środków, aby nas zatrudnić, warto poinformować go o możliwości zatrudnienia w ramach stażu. Dla pracodawcy nie wiąże się to z kosztami wypłaty stypendium ani składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, gdyż finansuje to Urząd Pracy.

  WAŻNE
  Środki (z odsetkami) podlegają zwrotowi, jeśli zostaną wykorzystane niezgodnie z umową lub jeśli działalność gospodarcza będzie prowadzona krócej niż 12 miesięcy. Zwrot dotyczy również osoby, która była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy.
 • środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - mogą być przyznane bezrobotnemu podejmującemu działalność gospodarczą. Ich wysokość określa umowa zawarta pomiędzy bezrobotnym a PUP. Wysokość tych środków nie może jednak przekroczyć kwoty 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 • przygotowanie zawodowe dorosłych - forma wsparcia, która ma spowodować, żeby osoba bezrobotna nauczyła się zawodu i uzyskała formalne potwierdzenie (świadectwo/zaświadczenie) zdobytych kwalifikacji czy tytułu zawodowego. Przygotowanie przybiera dwie formy: dłuższą, którą jest praktyczna nauka zawodu (od 12 do 18 miesięcy), i krótszą - przyuczenie do zawodu (od 3 do 6 miesięcy). W trakcie przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 100% zasiłku, czyli 575 zł (od 2010 r. - 120% zasiłku). Nauka zawodu odbywa się najczęściej u pracodawcy, bez nawiązania stosunku pracy, na podstawie umowy między pracodawcą, a starostą.

  WAŻNE
  Zwrot nie zostanie przyznany, jeśli wynagrodzenie uzyskiwane przez zainteresowanego przekracza 200% wynagrodzenia minimalnego.
 • zwrot kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania - zwrot taki może nastąpić, jeśli skierowana przez Urząd Pracy osoba bezrobotna podejmuje pracę zarobkową, rozpoczyna staż, przygotowanie zawodowe dorosłych albo została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego czy pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy poza miejscem zamieszkania. Pomoc przyznawana jest na okres do 12 miesięcy.

 • stypendium - przysługuje bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w PUP podejmuje naukę:
  * w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej,
  * w szkole wyższej, wybierając formę studiów niestacjonarnych.

  Pomoc wynosi 100% kwoty zasiłku, czyli 575 zł miesięcznie. Stypendium przysługuje w okresie pobierania nauki - przez 12 miesięcy od dnia podjęcia nauki - ale starosta może podjąć decyzję o przedłużeniu tego okresu. Warunkiem uzyskania prawa do stypendium jest spełnienie kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2008.115.728), które obecnie wynosi 351 zł na osobę w rodzinie.

  Warto wiedzieć
  Pracodawcy zatrudniający skierowa- ne z PUP osoby bezrobotne mogą korzystać z niektórych form pomocy - refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz opłacania składek na ubezpie- czenie społeczne.
 • zatrudnienie subsydiowane - zatrudnienie w ramach tzw. prac interwencyjnych lub robót publicznych. Organizator robót lub pracodawca zatrudniający osobę w ramach prac interwencyjnych otrzymuje przez określony okres zwrot części kosztów (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, wyposażenie nowego stanowiska pracy). Z pomocy w formie zatrudnienia subsydiowanego, w różnym stopniu, mogą korzystać wszystkie wymienione grupy.

 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem - jeśli bezrobotny samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, znajdzie stałe zatrudnienie lub dorywczą pracę zarobkową, zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie,
  WAŻNE
  Refundacja przysługuje też bezrobotnemu opiekującemu się osobą zależną, wymagającą stałej opieki ze względu na stan zdrowia lub wiek (nawet połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem).
  może otrzymać refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 (np. koszty zatrudnienia opiekunki). Maksymalna kwota refundacji to wysokość połowy podstawowej kwoty zasiłku (czyli 287,50 zł) na każde dziecko. Pomoc można otrzymać przez okres do 6 miesięcy. Refundacja przysługuje, jeśli przychód osiągany z ww. tytułów (pracy, stażu itd.) nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Powiatowy Urząd Pracy jest podstawową instytucją wspierającą osoby bezrobotne. Jednak na tym świat się nie kończy. Istnieje wiele innych możliwości do wykorzystania. Wiele programów mających walczyć z bezrobociem, aktywować pozostających bez pracy, realizowanych jest m.in. przez ośrodki pomocy społecznej lub organizacje pozarządowe. Do walki z bezrobociem włączyła się też Unia Europejska, która przeznacza na ten cel duże środki. Zatem... jeśli nie znalazłeś nic odpowiedniego dla siebie w ofercie PUP, może warto pomyśleć o skorzystaniu z pomocy innych instytucji. Programów i możliwości jest wiele - wystarczy dobrze poszukać.

Marlena Borawska

 

Schowaj
 
 
 
Komentarze: (11)
 • nie znalazłem pracy przez PUP_znalazlem ja sam,a teraz utrzymuje PUP z podatku 7/6/2010 11:16:12 AM
  sprywatyzować Urzędy Pracy! nikomu nie zależy tam na pomocy petentowi! może wypłaty uzależnione od wyników zmotywują "doradców zawodowych"?
 • Małgorzata Solarek 7/15/2010 11:09:08 AM
  Wpisz pytanie do eksperta Działania rządu i PUP zakrawają na skandal!!!!! w marcu br. zostałam osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku.Rejestrując się w PUP, wyraziłam chęć udziału w 4 kursach organizowanych przez PUP. Niestety, nikt nie był tak uprzejmy, żeby poinformować mnie, że mogę wziąć udział tylko w jednym kursie. I tak w maju, kiedy podjęłam decyzję o samozatrudnieniu, zmuszono mnie ( tak uważam, gdyż poinformowałam PUP, że kończę przedsiębiorczość w zaocznym studium) do ukończenia kursu ABC malej przedsiębiorczości( co jest warunkiem przy otwieraniu działalności). Zakrawa to na skandal- są osoby, które chciały by zdobyć jakieś kwalifikacje na takich kursach i niestety ustalony limit nas tego pozbawia. To się nazywa pomoc dla bezrobotnych!!!!!!!!!!!!!
 • jolantab. 7/28/2010 5:21:50 PM
  piękna teoria, na prawdę piękna. nijak się ma do rzeczywistości. od 6 lat nie mam stałej pracy. mam 38 lat, wyższe wykształcenie, nie mam pod opieką dzieci, nie ma wkładu początkowego ani nikogo, kto by mi podżyrował pupowska dotację. pomoc pupu to kompletna fikcja. jak nie znajdziesz pracy sam to pup ci na pewno nie pomoże. znam przypadki kiedy pup kieruje do pracy u wyzyskiwaczy najgorszych na rynku - bo sami urzędnicy nie sprawdzają warunków zatrudnienia(nie mają kompetencji!), a pracownik się nie poskarży ze strachu. pupy do zmiany!
 • Wpisz imię i nazwisko: Zofia Mędrzycka 8/30/2010 4:50:51 PM
  Wpisz pytanie do eksperta : Dlaczego pomaga - wspiera się tzw. prywaciarzy a nie pomaga się bezrobotnym? Staże szczególnie dla osób ok.50-letnich to jest wielka fikcja.Kto później przyjmie taką osobę do pracy?"Pracodawca,który organizował staż na 3 m-ce i co później?Dl 2.Dlaczego przyznaje się dofinansowania osobom ,ktorych bliscy prowadzą działalność/rodzice/i "zwalniają "swoje pociechy ?Syn czy córka i tak pracują w rodzinnej firmie ,a konkubent dostaje dofinansowanie bo niby stwarza stanowisko pracy
 • DRS 9/28/2010 2:22:12 PM
  Urząd pracy tylko szkodzi, to instytucja komunistyczna istniejąca sama dla siebie!!! Niebezpieczna dla bezrobotnego i bardzo wroga. Niedostosowana do potrzeb pracodawców.
 • wioleta piotrowska 3/15/2011 7:32:03 PM
  zrobiłam kurs z bezrobocia na zaswiadczenie ze po kursie pracodawca mnie przyjmie niestety po kursie odmowil mi bo ma trudna sytuacje i nie moze zatrudnic czy musze wrucic koszty kursu z puppytanie do eksperta
 • WJan Kowalskipisz imię i nazwisko 6/29/2011 5:11:56 PM
  Urząd jest po to ,aby urzędnicy mieli prace!
 • Marek 6/29/2011 5:20:27 PM
  Pracodawcy szukają ludzi do pracy w zawodzie:emeryt,rencista,niepełnosprawny,student,uczeń-za nich nie trzeba płacić ZUS
 • Fabian 6/29/2011 5:32:46 PM
  W moim PUP oraz MOPR jest afisz,że trzeba aktywizować bezrobotnych.Zapomniano ,iż trzeba aktywizować również w/w urzędników a także pracodawców
 • Marta Borodzicz 4/15/2012 2:46:22 PM
  witam mam pytanie!!! chciałabym ukonczyc kurs, po którym bezpośrednio mogłaby otworzyć swój mały biznesik... znalazłam instytucje szkoleniową która pozwala szybko i sprawnie to zorganizować, ale jest to kosztowne i niestety nie stać mnie na takie kształcenie!!! pytanie brzmi czy gdybym zdecydowała sie na ten kurs mogłabym liczyc na jakąś pomoc z urzedu pracy?? zwrot kosztów za szkolenie lub dofinansowanie?? czy ktoś wie jak to sie rozgrywa??
«12 / 2»